Kodex guildy The Nine

- Kodex guildy

- Vnitřní řád guildy

- GuildMaster, koncil nazgůlů, minioni a adeptiKodex guildy


$1 - Temný pán je náš jediný vládce. On jediný dává guildě The Nine příkazy, které je povinna bez prodlení plnit.

$2 - Všichni členové guildy si musejí pomáhat za každých okolností a to i s nasazením svého života v rámci svých možností.

$3 - Nebudou existovat žádné zbytečné rozepře uvnitř guildy. Veškeré vážnější neshody v guildě se budou řešit svolání koncilu Nazgůlů a následného vyřešení problému systémem většinového hlasování.

$4 - Neexistuje, aby člen naší guildy vulgárními slovy napadal jiné hráče. Jestliže toto bude zjištěno, GM (zástupce GM) vynese trest nad tímto hříšníkem a Exekutor guildy dohlédne nad vykonáním tohoto trestu.

$5 - Za žádných okolností nepodporujeme obchod nebo jakoukoliv pomoc Gondoru, není-li to záměrné zneužití druhé strany.

$6 - Nazgůlové, Minioni i uchazeči jsou povinni se řídit pravidly Morie a jejich porušování bude postihováno i na úrovni guildy rozhodnutím GM či jeho zástupce.

$7 - Dbát na dobré jméno guildy i dobré jméno své (vzít v úvahu, že cokoliv udělám má dopad i na ostatní členy guildy i guildu samotnou).

$8 - Koncil Nazgůlů může kdykoliv změnit kodex nebo vnitřní pravidla guildy, když bude návrh jednohlasně podpořen.Vnitřní řád guildy


$9 - Každý člen je povinen dodržovat kodex a řád guildy

$10 - Každý člen musí respektovat rozhodnutí GM a koncilu Nazgůlů.

$11 - Nazgůlové a Minioni jsou povinni platit guildovní poplatky, které stanoví koncil a podílet se na chodu guildy, jak nejlépe dovedou.

$12 - O přijímaní nových Nazgůlů nebo Minionů rozhoduje koncil Nazgůlů. Přijetí nového člena probíhá za nadpoloviční účasti Nazgůlů za průběhu tajného rituálu na tajném místě.

$13 - Členové guildy nesmějí být s další postavou členy jiné guildy z důvodu střetu zájmů a úniku informací.

$14 - Všichni Nazgůlové a Minioni mají přístup do guildy a je jim umožněno využívat veškeré její vybavení.

$15 - Každý člen zastává v hierarchii guildy funkci, kterou mu určí GM a za tuto funkci plně zodpovídá.

$16 - Při porušení pravidel určí GM nebo jeho zástupce druh trestu a Exekutor se postará o jeho vykonání. Při opakovaném porušování pravidel bude viník bezpodmínečně vyloučen, právo vyloučit Nazgůla nebo Miniona má pouze koncil Nazgůlů.

$17 - GM určí Exekutora, který bude mít na starost dohled nad vykonáním trestu.

$18 - Když si někdo něco vezme ze společných zásob, tak sám zásoby také doplní stejným nebo jiným produktem své práce.

$19 - Každý člen v rámci svého tréninku a rozvoje své postavy dodává guildě buď výrobky nebo poskytuje služby vyplývající z natrénovaného skillu.Guildmaster, koncil nazgůlů, minioni a adepti


GuildMaster

$20 - jako jediný má dva hlasy, v jeho nepřítomnosti ho nahrazuje jeho zástupce, který tak přebírá veškeré jeho funkce a pravomoc


Zástupce GM a Nazgůlové

$21 - mají po jednom hlase, koncil Nazgůlů slouží k rozhodování a k řízení guildy. Koncil je nejvyšší rozhodovací orgán guildy a Minioni a adepti jsou povinni se řídit jejími rozhodnutími


Minioni

$22 - jsou údernou silou guildy, smějí použivat veškeré vybacení guildy, v případě odstoupení nějakého Nazgůla z nich bude vybrán koncilem Nazgůlů jeho nástupce


Adepti

$23 - nové adepty přijímají pouze Nazgůlové

$24 - hlavní podmínkou pro přijetí jsou - aktivita, loajalita, znalosti všech dovedností své postavy, schopnost taktického a logického myšlení, znalost a dodržování kodexu a vnitřních pravidel guildy ve všech bodech

$25 - adept se může stát Minionem pouze s jednohlasným souhlasem koncilu Nazgůlů, po uplynutí zkušební lhůty a splnění speciálního úkolu, který mu udělí koncil Nazgůlů

$26 - při nesplnění daného úkolu či při jakémkoliv jiném prohřešku (porušení pravidel guildy nebo Morie) bude adept z guildy vyloučen

$27 - slavnostní přijetí za nového člena probíhá během tajného rituálu na tajném místě za nadpoloviční účasti všech Nazgůlů© 2003 Sam Speed